تبلیغات
only love - فاحــــــــــــــــــشـــــــه ای ....
only love
First love for love
 زن و مــــــــــــــــرد نــــــــــــــــدارد کـــــــــــــه ...

در آغوش مــن باشــــی و با یـــاد دیگــری

در گوشــــم شــــــعر زمـــزمـــه کنـــی

فاحــــــــــــــــــشـــــــه ای ....
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده