تبلیغات
only love - سهراب
only love
First love for love
 
دوشنبه 9 آبان 1390 :: writer : mamad rahimiچیزهایی هسـت کــه نمی دانـــم
می دانم ، ســـبزه ای را بکنم خواهم مرد
می روم بالا تــا اوج ، مـن پــر از بال و پـرم
راه می بینم در ظلمت ، من پـر از فانوسم
من پـر از نورم و شن ، و پـر از دار و درخـت
پــرم از راه ، از پـل ، از رود ، از مــوج
پــرم از سایه برگی در آب: چه درونم تنهاســـــت
:Content Type:
:Tags:
 
About Blog


Blog Admin : mamad rahimi

Blog Stats
Total Visitors :
Today :
Yesterday:
This month :
Views ago :
Total Writers :
Total Posts :
Last Seen :
Last update :

fb page & google plus
https://www.facebook.com/mrkp80
رز اس ام اس | مجموعه پیامك های طبقه بندی شده